No111萱萱有光的女孩写真专辑39P萱萱爱尤物

No111萱萱有光的女孩写真专辑39P萱萱爱尤物

液道开,故涕泣出焉。肝气虚则恐,实则怒,怒伤肝,以悲胜之。

观此则凡胃虚寒不能纳食,或吐冷冻饮料酸水者,皆效。 今本编注成,先后翻阅,皆本先生胸臆,故不敢僭为己有。

或以木瓜蒸烂研膏为丸尤佳。 身不及显,其子欲无显得乎?

呕吐有声有物,反出于胃,上焦之病也。云乔公遂决策命先生游,观先生胆智。

数大为烦躁,渴,疹,胀满。 怒而不得发者,发之。

脉短,则气不充畅,无论在寸在尺,俱不能满足本部。 此真形骸之论,后人之伪说耳。

Leave a Reply